Δικαστικές Διεκδικήσεις

11 Απριλίου 2011 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Ν. 3938 /2011

Αρ. Πρωτ.: 049

Προς :

Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης την Πέμπτη 7 Απριλίου 2011, αποφάσισε τη διεξαγωγή Έκτακτης Καταστατικής Συνέλευσης.

Σκοπός της συγκεκριμένης Καταστατικής Συνέλευσης είναι η τροποποίηση του καταστατικού και η προσαρμογή του στο Ν. 3938 από 31-3-2011, άρθρο 18 «Ρυθμίσεις Συνδικαλιστικών Οργανώσεων».

Προτεινόμενες τροποποιήσεις :

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο των Αστυνομικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και όσοι υπηρετούν σε υπηρεσίες που η έδρα τους βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – σκοπού, με την επωνυμία : «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» με έδρα την Αθήνα.

Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία και στο κέντρο η χειραψία πολίτη με ένστολο αστυνομικό που φέρει το σήμα της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Παρ. 2. Με τη δημιουργία επιτροπών σε κάθε υπηρεσία για τη μελέτη των προβλημάτων, την επεξεργασία θέσεων και την προώθησή τους στο Δ.Σ. …..

ΑΡΘΡΟ 6

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει μηνιαία συνδρομή το ύψος της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΛΗ

Παρ. 1. Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και σε υπηρεσίες που η έδρα τους βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ανεξαρτήτως βαθμού και ανεξαρτήτως ιεραρχικής υπαγωγής της υπηρεσίας τους, ύστερα από αίτησή τους στο Δ.Σ.

Παρ. 2. Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών της Ένωσης σε άλλους πρωτοβάθμιους συλλόγους που φυσικά τους μέλη είναι του ιδίου κλάδου αστυνομικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς……

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Παρ. ζ΄. Σε περίπτωση μετάθεσης κατ’ άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2265/1994, όπως τροποποιήθηκε παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3938/2011.

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Παρ. γ΄. Στη Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται πενταμελής εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών με το σύστημα του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982 (Ν. 3938/2011).

Ε) ΕΚΛΟΓΕΣ

Ισχύει ότι αναφέρεται σήμερα στο κεφάλαιο Δ, άρθρο 10, 11, 12 και 13 του Νόμου 1264/1982 (Ν. 3938/2011).

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

……Το Δ.Σ. τρεις (3) ημέρες μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψήφιους των συνδυασμών και τους μεμονωμένους υποψήφιους.

Παρ. γ΄. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης (παρ. 3, άρθρο 18 του Ν. 3938/2011).

Β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην πρώτη Συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον εννέα (9) μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις μέρες οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία οκτώ (8) τουλάχιστον μελών………

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή του τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη ….

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται με πλειοψηφία του 1/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων και η περιουσία της περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη όλων των οργάνων του σωματείου, όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες, από την έγκρισή του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.3938/2011.

ΑΡΘΡΟ 24

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν καταστατικό, που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα εγκρίθηκε από την καταστατική γενική συνέλευση του σωματείου και θα ισχύει από την απόφαση του δικαστηρίου για την έγκρισή του.

Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2265/1994 (30α του Ν. 1264/1982), Ν. 3938/2011, Αστικός Κώδικας και οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

Η καταστατική συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής αποφασίζει την προσαρμογή της, σύμφωνα με το Ν. 3938/2011, άρθρο 18 παρ. 2 περ. α, σε Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και την ίδρυση με τα αντίστοιχα πρώην μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιώς, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Όποιοι συνάδελφοι έχουν κάποιες άλλες προτάσεις μπορούν να τις υποβάλλουν στην Ένωση έως Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 και την προσεχή Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 και ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο της Α.Δ. Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η καταστατική συνέλευση.

Η Ένωση παρά τις όποιες ενστάσεις της ως προς την αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής ρύθμισης, σεβόμενη πάντα τους νόμους της πολιτείας προχωρά άμεσα στην τροποποίηση- προσαρμογή στο Ν. 3839/2011.

Μετά την έγκριση από το Πρωτοδικείο θα προχωρήσουμε σε αρχαιρεσίες με σύστημα εκλογής την απλή αναλογική.

Εκτιμούμε ότι αντίστοιχα η ίδια διαδικασία άμεσης προσαρμογής θα ακολουθηθεί και από όλους όσους επικροτούσαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά