Δικαστικές Διεκδικήσεις

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 176 ΕΥΡΩ 2012

Αρ. Πρωτ.: 099

Προς:

Όλες τις Υπηρεσίες Λεκανοπεδίου Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση του επιδόματος των 176 € για τα έτη 2009-2011.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

HΈνωσή μας αποφάσισε τη δικαστική διεκδίκηση του ειδικού επιδόματος των 176,00 € από το ελληνικό δημόσιο αναδρομικά και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου 1ος /2012 και 2ος/2012 η παραγραφή των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνεται στα δύο έτη.

Προκειμένου να μη χαθεί χρόνος διεκδίκησης αναδρομικών για το συγκεκριμένο επίδομα θα πρέπει να κατατεθούν εκ νέου αγωγές για το υπόλοιπο του έτους 2009 και για τα έτη 2010 και 2011.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25 € για τον κάθε ενάγοντα και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα έξοδα για την κατάθεση της αγωγής και την εκδίκασή της σε πρώτο βαθμό.

Ως δικηγορική αμοιβή ορίζεται ποσοστό 8% επί του επιδικασθησομένου δια έκαστο συμμετέχοντα ποσού. Το ½ της ως άνω αγωγής θα οφείλεται και στην περίπτωση της συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας στην έκβαση της όλης υποθέσεως δεν θα οφείλεται δικηγορική αμοιβή.

Σε περίπτωση που η υπόθεση αχθεί στο δεύτερο (έφεση) και στον τρίτο (αναίρεση) βαθμό δικαιοδοσίας, έκαστος των συμμετεχόντων θα πρέπει, σε τριάντα ημέρες προ της εκδίκασης του κάθε ένδικου μέσου, να καταβάλλει στο γραφείο μας το αναλογούν σε αυτόν χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο κατάθεσης του κάθε ενδίκου μέσου , το ύψος του οποίου καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Τούτο είναι αδύνατον να προσδιοριστεί στην παρούσα χρονική στιγμή καθώς το ύψος των ποσών των εν λόγω παραβόλων αλλάζει συνεχώς και δυστυχώς με αυξητικές τάσεις.

Οι ως άνω όροι είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα και με το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα (απρόοπτη μεταβολή συνθηκών) και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Προκειμένου να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί στην επικείμενη αγωγή οφείλει να προσκομίσει το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Συμπληρωμένο έντυπο με τα πλήρη στοιχεία του (διατίθεται στα γραφεία της Ένωσης)

Β) Ιδιωτικό συμφωνητικό- εργολαβικό δίκης υπογεγραμμένο (διατίθεται στα γραφεία της Ένωσης)

Γ) Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από Δημόσια αρχή.

Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του φύλλου μητρώου του, από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του (σχετική αίτηση για τη χορήγησή του διατίθεται στα γραφεία της Ένωσης)

Ε) Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος συμμετέχων έχει υποβάλλει κατά το παρελθόν αίτηση στην υπηρεσία για να του καταβληθεί το εν λόγω επίδομα, προκειμένου να επέλθει διακοπή της παραγραφής υποχρεούται να την προσκομίσει.

Η ανωτέρω ημερομηνία σχετικά με την προσκόμιση των δικαιολογητικών θα τηρηθεί απαρέγκλιτα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ως προς την κατάθεση των αγωγών.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά