Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ

Αθήνα, 31-12-2013

Αριθ. Πρωτ.:148

Προς:

Υπηρεσίες Αθηνών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Νόμο 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» εκδόθηκε από την Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας διαταγή με αριθμό πρωτοκόλλου 72394/13/2006850 όπου στην παρ.8,9 ορίζονται τα εξής :

Με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 18 του Ν.4210/2013 ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου κατά τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού κώδικα. Με τις εν λόγω διατάξεις, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου, αλλά και της ίδιας της διοίκησης να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτησή του υπό την προϋπόθεση ότι θα συντρέχουν μια σειρά αντικειμενικών προϋποθέσεων, όπως η υπηρεσιακή απόδοση αλλά και οι εν γένει υπηρεσιακές ανάγκες.

Παράλληλα, τροποποιείται ο θεσμός της αυτοδίκαιης αργίας, καθώς ορισμένα αδικήματα-παραπτώματα υπάγονται πλέον στο καθεστώς της δυνητικής αργίας.

Επιπλέον, επιταχύνεται και διασφαλίζεται η εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων, καθώς προσδιορίζεται ο τρόπος της ασκήσεως (καταθέσεως) των ενστάσεων και η απόδειξη του εμπρόθεσμου αυτών ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις και ενδεχόμενες ακυρότητες των αποφάσεων.

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 19 καθορίζεται ότι σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης, έκδοσης παραπεμπτικού βουλεύματος ή καταδικαστικής απόφασης σε βάρος δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου, οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι αυτού οφείλουν εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την κίνηση ή μη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του υπαλλήλου.

Η παραπάνω διάταξη δικαιώνει τους συναδέλφους ώστε να μην υποστούν αδικίες και καταλήξουν να αντιμετωπίσουν βιοποριστικό πρόβλημα, κοινωνικό και υπηρεσιακό στιγματισμό.

Η ένωσή μας από τον περασμένο Αύγουστο είχε οχλήσει εγγράφως και με αυτοπρόσωπη παρουσία του Δ.Σ., το Αρχηγείο για το μείζον θέμα των αυτοδίκαιων αργιών λαμβάνοντας τότε επίσημη διαβεβαίωση από τον Διευθυντή Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού και νυν Αντιστράτηγο κ.ΛΑΣΚΑΡΗ Αναστάσιο για την επίλυση του θέματος. Μετά την παρέλευση έξι μηνών έχουμε μία μερική άρση των αδικιών που προβλέπονταν.

Για το Δ.Σ.

– Ο – – Ο –

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά