Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. των αναδρομικών

“Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού”

Ενημέρωση από την Ομοσπονδία μας με το υπ΄ αριθ.  500/7/52-α από 05/12/2018 έγγραφό της.

  Εκδόθηκε η υπ΄αριθ. οικ.2/88411/ΔΕΠ από 04-12-2018 ΚΥΑ (Β-5435) που αφορά την εφάπαξ καταβολή του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.4575/2018 (Α-192).

Ειδικότερα, η εν λόγω ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

  • Το ως άνω χρηματικό ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 27-01-2019.
  • Δεν λαμβάνεται υπ΄όψιν τυχόν αρνητικό υπόλοιπο από τους υπολογισμούς των εν λόγω ποσών, ήτοι δε θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα κληθούν να επιστρέψουν χρηματικά ποσά πίσω.
  • Η καταβολή του ποσού αυτού θα λάβει χώρα σε ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Βάσει δε της επικοινωνίας μας με την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το προαναφερόμενο ποσό εκτιμάται ότι θα καταβληθεί από 13 έως 14 Δεκεμβρίου 2018.
  • Το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα υποστεί αρχικώς τις ασφαλιστικές εισφορές που όριζε η σχετική νομοθεσία κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016 και εν συνεχεία επί του ποσού αυτού θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.
  • Όσοι συνάδελφοι έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και έχουν λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ποσά που αφορούν τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης με τις αποφάσεις του ΣτΕ, θα συμψηφιστούν με το ανωτέρω εφάπαξ χρηματικό ποσό (εφόσον αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016), πλην των επιδικασθέντων τόκων, ήτοι οι εν λόγω συνάδελφοι θα λάβουν πέραν του χρηματικού ποσού που ορίζει ο σχετικός νόμος και το χρηματικό ποσό από τους τόκους που επιδικάσθηκαν.
  • Σε περίπτωση θανάτου συναδέλφου που ήταν στην ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που αναλογεί, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους, κατόπιν υποβολής στους εκκαθαριστές των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά