Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Καταστατικό

Άρθρο 1 – Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο των Αστυνομικών Υπαλλήλων του Υ.Δ.Τ που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής και όσοι υπηρετούν σε υπηρεσίες που η έδρα τους βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας του Νομού Αττικής – Γ.Α.Δ.Α. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- σκοπού, με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με έδρα την Αθήνα..


Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία και στο κέντρο η χειραψία πολίτη με ένστολο Αστυνομικό που φέρει το σήμα της υπηρεσίας.

Άρθρο 2 – Σκοπός

1. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του.

2. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της ελευθερίας της σκέψης του λόγου και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

3. Η βελτίωση, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

4. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

5. Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών.

6. Η πάλη για τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο και την ειρήνη.

7. Η ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.

8. Η επικοινωνία και η συνεργασία με ομοειδές ενώσεις αστυνομικών του εσωτερικού και εξωτερικού.

9. Η προβολή και η αναβάθμιση του έργου των Αστυνομικών Υπαλλήλων προς το κοινωνικό σύνολο.
10. Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και κατοχύρωση νέων μεθόδων εργασίας.

Άρθρο 3 – Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο. Ειδικότερα:
1. Η συγκέντρωση προτάσεων των μελών του, η επεξεργασία και η προώθησή τους σε ειδικές συνεδριάσεις του Δ.Σ ή των Γ.Σ.

2. Με τη δημιουργία επιτροπών σε κάθε κατάστημα ή Αστυνομική Δ/νση για τη μελέτη των προβλημάτων, την επεξεργασία θέσεων και την προώθησή τους στο Δ.Σ.

3. Με τη συστηματική ενημέρωση των μελών του σωματείου, των προϊσταμένων και της κοινής γνώμης για τα προβλήματα και τα αιτήματα των μελών.

4. Με τη σύμπραξη και συνεργασία με άλλες δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και με την εγγραφή και συμμετοχή σε δευτεροβάθμιο όργανο, αστυνομικών υπαλλήλων.

5. Με την καταγγελία και έγκληση στις δικαστικές αρχές για την προστασία των μελών του.

6. Με την σύσταση ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης.

7. Με τη δημιουργία τράπεζας σώματος και αίματος.

8. Με τη σύσταση αστικού, καταναλωτικού, πιστωτικού και οικοδομικού συνεταιρισμού.

9. Με τη σύσταση τμήματος τύπου, επικοινωνίας και ενημέρωσης με σκοπό:

α) Την έκδοση δελτίου τύπου, περιοδικού και ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων,

β) Την οργάνωση μορφωτικών συγκεντρώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων,

γ) την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το έργο των αστυνομικών υπαλλήλων.

δ) τη λειτουργία αστυνομικής λέσχης και βιβλιοθήκης.

10. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, εορτών, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, συναυλιών εκδρομών, παραθεριστικών κέντρων κ.λ.π.

11. Με την οργάνωση και λειτουργία παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων για τα μέλη και τις οικογένειές τους, ή συμφέρουσα συνεργασία με παιδικούς σταθμούς.

12. Με τη δημιουργία τμημάτων θεάτρου, ζωγραφικής, φωτογραφίας κ.λ.π. με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς που εκείνη θα ψηφίσει και

13. Με την συμμετοχή μας στις γιορτές Πρωτομαγιάς και Πολυτεχνείου.
Αυτονόητο είναι, ότι καμιά από τις παραπάνω ενέργειες δεν θα έχει ποτέ κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 4 – Βιβλία

Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο μητρώου μελών όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος 1264/82 (δ/νση κατοικίας, αριθμός Δ.Τ. αριθ. εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής τους.

β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Βιβλία Ταμείου.

στ) Βιβλίο Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

ζ) Βιβλίο Περιουσίας.

η) Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Δ.Σ. βοηθητικά βιβλία.

Όλα τα παραπάνω βιβλία, εκτός από την περίπτωση η) αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 5 – Πόροι

α) Τα δικαιώματα εγγραφής, επανεγγραφής και οι συνδρομές των μελών.

β) Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

γ) οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.

δ) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση περιουσίας της Ένωσης και τωνκεφαλαίων της.

ε) Τα έσοδα δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών καθώς και διαφόρωνεκδηλώσεων και εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 6 – Συνδρομές

Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει σαν μηνιαία συνδρομή 700 δραχμές. Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση είναι 500 δραχμές. Οι μηνιαίες εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται απ’ την Ένωση και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης, σύμφωνα και με την παράγραφο 6 του άρθρου I του Ν.2265/94. Ο παραπονούμενος ή διαγραφόμενος από μέλος της Ένωσης δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει πληρώσει. Το ύψος της πάγιας συνδρομής, μπορεί να μεταβάλλεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μπορεί να επιβάλλεται έκτακτη συνδρομή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οικονομικά τακτοποιημένα είναι τα μέλη που δεν οφείλουν στην Ένωση συνδρομές παραπάνω από τρεις (3) συμπληρωμένους μήνες. Μέλος που καθυστερεί επί δύο τρίμηνα την καταβολή των οικονομικών του υποχρεώσεων, στερείται όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 δικαιώματά του με απόφαση του Δ.Σ. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να προσφύγει ο στερούμενος των δικαιωμάτων στην πρώτη γενική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης.Η ανάκτηση των δικαιωμάτων προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερουμένων συνδρομών.

Άρθρο 7 – Μέλη

1.Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν εν ενεργεία αστυνομικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και σε υπηρεσίες που η έδρα τους βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια του Ν. Αττικής – Γ.Α.Δ.Α., ανεξαρτήτου βαθμού και υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους στο Δ.Σ.

2.Απαγορεύεται η συμμετοχή των μελών της Ένωσης σ’ άλλους πρωτοβάθμιους συλλόγους που φυσικά τους μέλη είναι του ίδιου κλάδου (Αστυνομικών) Υπαλλήλων του Υ.Δ.Τ. καθώς και η συμμετοχή ή προσχώρηση σε άλλα επαγγελματικά σωματεία.


Το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του και με αιτιολογημένη απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή μέλους. Το Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Δ.Σ. ή μη γνωστοποίηση της οποιασδήποτε απόφασης στον αιτούντα έχει δικαίωμα αυτός να προσφύγει στο αρμόδιο ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή κατά την διαδικασία του άρθρου 663 και επί του Κωδ. Πολ. Δικ. ή του 1264/82. Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της απόφασης του ειρηνοδικείου που διατάζει την εγγραφή γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης. Εάν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα και κατά παράβαση της καλής πίστης, τότε τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται να προσφύγουν στο δικαστήριο κατά τους ορισμούς του νόμου 1264/82.

Άρθρο 8 – Αποχώρηση Διαγραφή Μελών

Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται από μέλος του συλλόγου που α) υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ, β) συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε u955 λόγο έχασε την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου μετά από τελεσίδικη απόφαση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερομένου, γ) δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση, χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία, δ) δεν πήρε μέρος σε τρεις τακτικές ή έκτακτες Συνελεύσεις εκτός αν απουσίαζε από την υπηρεσία του λόγω μακροχρόνιας ασθένειάς του, ε) παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί σε δύο αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσής του και της τάξης του, στ) τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ζ) σε περίπτωση μετάθεσης κατ’ άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 2265/94. Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις γ, δ, και ε του άρθρου αυτού καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνεται η διαγραφή του μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη. Η διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν και όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Α.Κ.

Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές, τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις της Ένωσης και να ελέγχουν τη Διοίκηση, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.

β) Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

γ) Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει η πλειοψηφία του Δ.Σ.

Άρθρο 10 – Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση:

α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς τις συνδρομές τους.

β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

γ) Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.

δ) Να συμμετέχουν σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης.

ε) Να διαδώσουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης.

στ) Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την Κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση, για ζητήματα ειδικά ή γενικά της Ένωσης, χωρίς τη συγκατάθεση του Δ.Σ. αυτού.

ζ) Να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, τη συζήτηση της οποίας ζήτησαν με αίτησή τους.

Άρθρο 11 – Πειθαρχικές Ποινές

Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του καταστατικού (καθήκοντα μελών).
Το Δ.Σ. καλεί όποιο μέλος του παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση και για να πειστεί το Δ.Σ. ότι η κατηγορία είναι βάσιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Κρίνει ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή, μπορεί να αποφασίσει τη προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του, αφού όμως τηρήσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του καταστατικού.

Άρθρο 12 – Όργανα της Ένωσης

Όργανα της Ένωσης είναι:

1) Η Γενική Συν έλευση (Γ.Σ.)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν.2265/94 (30α Ν. 1264/82).

Άρθρο 13 – Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση.

Α) ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ Γ.Σ. Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μία φορά το χρόνο. Γενικές Συνελεύσεις, το σώμα εγκρίνει:

α) Την έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) τον απολογισμό και τον ισολογισμό του περασμένου χρόνου καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου και

γ) την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ., Ε.Ε. και αντιπροσώπους για τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών.

Το 1/20 των μελών πρέπει να υποβάλλει την πρότασή του προς το Δ.Σ. με τύπο αναφοράς, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των εκλογών με το σύστημα της παρ.9 του άρθρου 1 του Ν.2265/94 (30α Ν. 1264/82).


ΕΚΤΑΚΤΕΣ Γ.Σ. Συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο ή αν ζητηθεί από το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ. στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στη δεύτερη περίπτωση, το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε 10 ημέρες Γενική Συνέλευση με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει την ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να συμπεριλάβει στην πρόσκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας τα μέλημπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή τους Δ.Σ. από τα καθήκοντά του ή όσων από τα μέλη παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.


Β) ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ).

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ή ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Ισχύει ότι αναφέρεται σήμερα στο άρθρο 8 του Ν. 1264/82.

Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Πριν η Γενική Συνέλευση αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγεται τριμελέςΠροεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω Προεδρείο κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.


Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, χρέη προσωρινού Προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας). Η γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ε.Ε., Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες Οργανώσεις θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών καθώς και όσων θεμάτων θέλει με απόφασή του το Δ.Σ.


Δ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Ισχύει ότι αναφέρεται σήμερα στο άρθρο 9 του Νόμου 1264/82. Η θητεία των αντιπροσώπων της Ένωσης στη Β/θμια και Γ/θμια οργάνωση είναι διετής.

Ε) ΕΚΛΟΓΕΣ

Ισχύει ότι αναφέρεται σήμερα στο κεφάλαιο Δ’, άρθρο 2 εκτός της παρ.1 εδάφιο 2 άρθρο 13 του Νόμου 1264/82 και στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2265/94 (30 α Ν. 1264/82).

Άρθρο 14 – Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Α) ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Ένωση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία κάθε δύο χρόνια. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Αντιπροσώπου στο Β’/θμιο όργανο, υποβάλλουν γραπτή δήλωση προς το
Διοικητικό Συμβούλιο επτά ημέρες προ της ημερομηνίας των εκλογών.
Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα.
Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ.
Όταν σε δύο συνεχόμενες ψηφοφορίες δεν επιτυγχάνεται η απόλυτη πλειοψηφία για την εκλογή σε οποιαδήποτε θέση, πραγματοποιείται και τρίτη οπότε αρκεί σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον επτά (7) μέλη.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία έξι (6) τουλάχιστον μελών. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. αναλαμβάνει η νέα Διοίκηση.
Η παράδοση γίνεται σε οκτώ ημέρες το αργότερο από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενοι προς το Πρόεδρο του Δ.Σ. όπου αναγράφονται τα θέματαημερήσιας διάταξης, επτά μέλη ή η Ελεγκτική επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά (7) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση αφού την κοινοποιήσουν σε όλους τους συμβούλους του Δ.Σ. οπότε ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλησης των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία
u964 του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και Αντιπροέδρου, τη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους παρόντες συμβούλους μ’ απόφασή τους. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα την οποία κοινοποιεί στα μέλη, δύο τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίασή του τουλάχιστον έξη (6) μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Μ’ απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που γράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρηση στο βιβλίο πρακτικών.


Γ) ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυτούν μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών και μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. τρεις ημέρες μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανακηρύσσει τους υποψηφίους των συνδυασμών και τους μεμονωμένους και τους μεμονωμένους υποψήφιους. Συντάσσει σχετικό πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων και αναρτάει τους καταλόγους στα γραφεία της Ένωσης.


Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) διαχειρίζεται τα έσοδα και έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία του Συλλόγου,
β) έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,
γ) προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των δικών του αποφάσεων,
δ) παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή, κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται, ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του καθώς καιτις μηνιαίες δαπάνες τις Ένωσης,

στ) αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό. Δαπάνη που δεν έτυχε έγκρισης από το Δ.Σ είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που ενήργησε,
ζ) συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης μετά από έγκριση u964 της Γενικής Συνέλευσης,

η) συνεργάζεται με ομοειδής οργανώσεις για όσα αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους ή τη Δημόσια Διοίκηση,

θ) καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων του (Συνεταιρισμού κλπ.) συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση,
ι) γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών.

Το τυχόν παραιτούμενο με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ αντικαθίσταται από το Δ.Σ με το πρώτο κατάσειρά αναπληρωματικό.Μέλος του Δ.Σ θεωρείται ότι παραιτήθηκε: α) εάν υποβάλλει έγγραφα την παραίτησή του, β) εάν απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ εκτός της περίπτωσης σοβαρής ασθένειάς του και γ) εάν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης.


Β) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου. Σε περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων και άρνησης του Δ.Σ να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, δικαιούνται το (1/3) των μελών να προβεί στην σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αν και αυτό είναι αδύνατο τότε το 1/30 των μελών καλεί Γενική Συνέλευση που αποφασίζει για εκλογές ανάδειξης νέας διοίκησης και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητα του αριθμού των συμμετεχόντων σ’αυτή την ειδική γενική συνέλευση. Δικαστική παρέμβαση διορισμού διοίκησης αποκλείεται.

Άρθρο 15 – Καθήκοντα Προέδρου & Αντιπροέδρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ καθορίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη και εισηγείται σ’αυτό για κάθε θέμα που αφορά την Ένωση. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ ή μετά από έγγραφη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια, σε κάθε αρχή ή φυσικό πρόσωπο και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις τις Ένωσης στις
Τράπεζες ή Ταμιευτήρια, φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων της Ένωσης, εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο της Ένωσης.


Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος:

α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης.

β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει το Δελτίο τύπου.

γ) διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης αρχής.

ε) τηρεί το αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα.

στ) ενημερώνει το Δ.Σ και τη Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω.

ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των
μελών της Ένωσης.


Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναπληρώνει τον Α’ Αντιπρόεδρο και έχει την ευθύνη λειτουργίας του Καταναλωτικού ή Πιστωτικού Συνεταιρισμού και της Τράπεζας Αίματος και Σώματος.
Φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνεταιριστικού πνεύματος των εργαζομένων και για την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Άρθρο 16 – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1) Διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και αρχείο της Ένωσης,

2) προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα,

3) φυλάει τη σφραγίδα της Ένωσης,

4( εισηγείται με συνεννόηση του προέδρου τα θέματα της ημερήσια διάταξης,

5) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ

6) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί την Ένωση μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ σε κάθε αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο,

7) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ Γενικών Συνελεύσεων και περιουσίας του Συλλόγου και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη της Ένωσης που θα το ζητήσουν,

8) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή, μέχρι της λήξης της θητείας του,

9) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ

β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 17 – Καθήκοντα Ταμία

Ο ταμίας φυλάσσει τη χρηματική περιουσία και κρατεί το Ταμείο της Ένωσης, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις, συνδρομές, εισφορές μελών, δωρεών κλπ, με διπλότυπες αποδείξεις και υπογράφει κάθε αναγκαία απόδειξη. Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέτει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή της σε Ελληνική Τράπεζα ή στο Ταμιευτήριο.
Ο ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσόν για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της Ένωσης. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται από τον ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ Επίσης είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων χωρίς ένταλμα. Ο ταμίας διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής. Συντάσσει τρίμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ και την Ε.Ε. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη κάθε τρίμηνο απόδειξη καταβολής των εισφορών τους. Ενημερώνει το μητρώο εισφορών των μελών.
Είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλοβοηθείας.

Άρθρο 18 – Ειδικός Γραμματέας Οργανωτικού

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ

β) Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης,
γ) Είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ
δ) Συνεργάζεται με φορείς της Πολιτείας και γενικότερα με κοινωνικούς φορείς,
ε) Είναι υπεύθυνος για την προώθηση του κοινωνικού τουρισμού ως ιδέα και πρακτική και φροντίζει για την ανάπτυξή του στο εσωτερικό και το εξωτερικό μέσα από επαφές με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού

Άρθρο 19 – Ελεγκτική Επιτροπή

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ ασκεί τριμελές ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γ.Σ. από κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ για διετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται με μέριμνα του πρώτου μέλους του συνδυασμού που πλειοψήφησε μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή της. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε για ελεγκτική επιτροπή.

Η ελεγκτική επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης.

α) Τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικοομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις ημέρες να έχει στη διάθεσή της ελεγκτικής επιτροπής όλα τα στοιχεία. Την έκθεση της την υποβάλλει στο Δ.Σ Όταν όμως λήγει η διετής οικονομική περίοδος η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και τη γενική οικονομική κατάσταση.

β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε. Σε περίπτωση που παρατηρήσει η ελεγκτική επιτροπή οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες δύναται να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Άρθρο 20 – Τροποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 21 – Διάλυση της Ένωσης

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών που λαμβάνεται με πλειοψηφία των οκτώ ενάτων (8/9) των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία για τη διάλυση μέσα σε ένα μήνα από τότε που υποβλήθηκε η σχετική πρόταση. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της περιέρχεται στο Κέντρο Αποτοξίνωσης «Η ΙΘΑΚΗ»

Άρθρο 22 – Εσωτερικός Κανονισμός

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάξει και να αποφασίσει εσωτερικό κανονισμό. Ο εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 23 – Μεταβατική Διάταξη

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου για την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη όλων των οργάνων του σωματείου, όχι ενωρίτερα από τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες, από την έγκρισή του, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2265/94 (30α Ν.1264/82).

Άρθρο 24 – Τελική Διάταξη

Το παρόν καταστατικό, όπως τροποποιήθη, που περιέχει είκοσι τέσσερα (24) άρθρα εγκρίθηκε από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του Σωματείου και θα ισχύει από την απόφαση του Δικαστηρίου για την έγκρισή του.Για ότι δεν αναφέρεται στο παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2265/94 (30α Ν.1264/82) και οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά