Παλαιότερες Ανακοινώσεις

11/10/10-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι στις 6 Αυγούστου 2010 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Μιχάλης γνωστοποίησε σε συναδέλφους του Λιμενικού Σώματος την παροχή διευκόλυνσης σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση.
Ειδικότερα αναφέρει:
1. Γνωρίζεται ότι στο πλαίσιο της τήρησης της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών τις συνθήκες εργασίας, απαγορευόμενης κάθε διάκρισης που βασίζεται στο φύλλο, είτε άμεσα, είτε έμμεσα σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλέπονται στις ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικές διατάξεις και μέχρι της ολοκλήρω της τροποποίησης αντιστοίχων διατάξεων ανωτέρω (δ) σχετικού, αποφασίζετε να χορηγούνται διευκολύνσεις και στο άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος με οικογένεια ως υποχρεώσεις.
2. Τίθενται σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα :

2α) Χορήγηση μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά δύο (02) ώρες ημερησίως, εφόσον το άρρεν στέλεχος Λ.Σ. έχει τέκνα έως (02) ετών και κατά μία (01) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από (02) ετών έως τεσσάρων (04) ετών.

2β) Χορήγηση 9 μήνης άδειας ανατροφής τέκνου, στο άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.
3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των προρρηθεισών διευκολύνσεων είναι οι εξής:
3α) Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι στελέχη Λ.Σ. με κοινή τους αναφορά προς την Υπηρεσία τους, να καθορίζονται ποια διευκόλυνση επιθυμούν, καθώς επίσης ποιος εκ των δύο θα προβεί σε χρήση των διευκολύνσεων, αλλά πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κυήσεως – λοχείας του τέκνου. Σημειώνεται ότι η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου εργασίας χορηγείται εφόσον η σύζυγος λάβει 5μήνο άδεια κυήσεως – λοχείας αρχομένης δύο (2) μήνες πριν το τοκετό, ενώ η διευκόλυνση της άδειας ανατροφής τέκνου χορηγείται εφόσον η σύζυγος λάβει 5μήνη άδεια κυήσεως αρχομένης από τον (5) πέμπτο μήνα κυήσεως.
3β) Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στελέχους Λ.Σ. εργάζεται στο δημόσιο τομέα, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στην Υπηρεσία τους, να καθορίζεται ποια διευκόλυνση επιθυμούν, καθώς επίσης ποιος εκ των δύο θα κάνει χρήση αυτής, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορίσουν τα χρονικά διαστήματα που ο καθένας τους θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.
3γ) Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στελέχους Λ.Σ. εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικός η μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος δικαιούται να προβεί στη χρήση των διευκολύνσεων στο μέρος που η σύζυγος δε κάνει χρήση των δικών της δικαιωμάτων, αλλά πάντοτε μετά το πέρας της αδείας κυήσεως – λοχείας. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση του αρμοδίου φορέα ιδιωτικού τομέα μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται η εν λόγω διευκολύνσεις, με την οποία να βεβαιώνεται εάν η σύζυγος δικαιούται διευκολύνσεων, το είδος των διευκολύνσεων αυτών, η χρονική τους διάρκεια, καθώς επίσης και αν γίνει χρήση αυτών ολικά ή εν μέρει.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένοι μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρ. 48 του Ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), (σχετ. υπ΄αριθμ. « 14/5/2007» διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ. ΕΣ. Δ.Δ.Α., περί χορήγησης αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα).
3δ) Στη περίπτωση που η σύζυγος του στελέχους Λ.Σ. δεν εργάζεται η δεν ασκεί επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των σχετικών διευκολύνσεων, εκτός εάν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης η σύζυγος κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του τέκνου, σύμφωνα με βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται η σύζυγος του στελέχους Λ.Σ. και πάντοτε μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.
4. Επισημαίνεται ότι η άδεια ανατροφής τέκνου εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη ζωής.
5. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, οι προαναφερθείσες διευκολύνσεις παρέχονται στο άρρεν στέλεχος Λ.Σ. εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου.
6. Το παρόν είναι μονίμου φύσεως και να λάβει γνώση όλο το προσωπικό του Λ.Σ.
Μετά την άρνηση του Αρχηγείου όπως αυτή εκφράσθηκε από τον Αρχηγό του Σώματος στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ στις 7-10-2010 να εφαρμοσθεί το ίδιο και στην Αστυνομία για τους Άνδρες, καλούμε τους συναδέλφους που δικαιούνται τις παραπάνω άδειες να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την υπηρεσία και αν τούτο απορριφθεί, η Ένωσή μας θα αναλάβει τις περεταίρω νομικές διαδικασίες προκειμένου οι συνάδελφοι να δικαιωθούν.
Για πληροφορίες στο τηλ. 6944861262 κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο.
Για το Δ.Σ.
– Ο – – Ο –
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης ΚΡΙΚΕΤΟΣ Σπήλιος

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά