Παλαιότερες Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Κώδικα Μεταθέσεων

attention

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Όσον αφορά την τροποποίηση του Κώδικα Μεταθέσεων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής προτείνει :

Ανταποκρινόμενοι στο από 16 Δεκεμβρίου 2010 έγγραφό σας με αριθ. πρωτ.: 301/3/7 που αφορά το υπό τροποποίηση Π.Δ. 100/2003 Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας.

Καταρχήν οι προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, με ένα κοινωνικότερο χαρακτήρα και η σημαντικότερη τομή πλην όμως αρνητική, είναι η κατάργηση των δαπανών για τις τοποθετήσεις – μεταθέσεις ή αποσπάσεις.

Οι παρατηρήσεις μας γίνονται με βάση τη σειρά των άρθρων όπως αυτά είναι στο ισχύον Προεδρικό Διάταγμα.

Άρθρο 2

Η παράγραφος 7 να γίνει 8. Η νέα παράγραφος 7 θα ορίζει ότι θεωρείται η Περιφέρεια Αττικής ως τόπος ιδιαίτερα βεβαρημένων συνθηκών εργασίας.

Άρθρο 3

Στην παράγραφο 2 να προστεθεί εδάφιο ε΄ που θα αναφέρει ότι για τους υπηρετούντες στην Αττική ένεκα των ιδιαίτερα βεβαρημένων συνθηκών εργασίας επιπλέον μόρια 2.

Άρθρο 4

Στο εδάφιο γ΄ να συμπληρωθεί ότι στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής να υπηρετούν πολύτεκνοι, συνάδελφοι έχοντες υπό την προστασία τους άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία 67% μέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας του ιδίου ή της συζύγου και συνάδελφοι οι οποίοι ανά διετία θα αντικαθίστανται και για μια δεκαετία να μην δύνανται να υπηρετήσουν εκεί εκ νέου.

Άρθρο 7

Στην παράγραφο 1 οι νεοεξερχόμενοι Αστ/κες τοποθετούνται σε υπηρεσία τουλάχιστον για 3 έτη σε…

Στην παράγραφο 2 στο σημείο που αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες Δ/νσεων που θα υποδέχονται τους νεοτοποθετηθέντες, στην Απόφαση του Αρχηγού που θα κοινοποιείται στις σχολές Αστυφυλάκων εκτός των προκηρυχθεισών Δ/νσεων, να αναφέρουν και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους που θα κατανεμηθούν, Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Τροχαίας κ.ά.

Στην παράγραφο 6 τα συμβούλια που θα κατανέμουν τους νεοτοποθετηθέντες να έχουν αποφασίσει πρότερα τα όποια τμήματα θα επανδρώσουν και θα τους έχουν έγκαιρα γνωστοποιηθεί.

Διότι παρουσιάζεται το φαινόμενο να τοποθετούνται λιγότεροι από τον αριθμό που είναι αναγκαίος και αλλού περισσότεροι από αυτούς που πρέπει.

Άρθρο 8

Στην παράγραφο 1 οι εξερχόμενοι από την σχολή Αξ/κων Υ/Β΄ τοποθετούνται υποχρεωτικά και εκτελούν υπηρεσία για τρία τουλάχιστον έτη σε..

Το διάστημα των τριών ετών να εξαντλείται χωρίς αποσπάσεις σε επιτελικές υπηρεσίες από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Στην παράγραφο 2, στην προκήρυξη των θέσεων να ανακοινώνονται οι κενές οργανικές θέσεις όπως θα έχουν προκύψει από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή.

Άρθρο 12

Στην παράγραφο 6 προτείνεται η δεκαετία για να έχει δικαίωμα για μετάθεση όποιος υπηρετεί στη Δ.Ε.Ε., Εναέρια Μέσα και ΕΚΑΜ.

Προτείνουμε αυτό να ισχύσει σε όσους θα μετατεθούν σε αυτές τις υπηρεσίες από την ψήφιση του παρόντος και μετά και για τους ήδη υπηρετούντες να παραμείνει η πενταετία.

Επίσης να προστεθεί ότι για τους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ να προτιμώνται για την επάνδρωση των γραφείων εκπαίδευσης όταν μετατίθενται σε άλλη Δ/νση. Επίσης όταν κάποιος μετατεθεί προ της συμπλήρωσης 10ετίας με αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητή της υπηρεσίας του να επανέρχεται στην προηγούμενη υπηρεσία του.

Άρθρο 13

Να προστεθεί και παράγραφος 7 η οποία θα ορίζει τη δημιουργία δευτεροβαθμιού συμβουλίου μεταθέσεων στις περιπτώσεις της παραγράφου 1,2 και 3 α,β,γ, του παρόντος άρθρου, προκειμένου να εξετάζει τις περιπτώσεις ενστάσεων, κάτι που σήμερα πραγματοποιεί το ίδιο συμβούλιο με την ίδια σύνθεση το οποίο είναι τουλάχιστον αντιιδεολογικό.

Άρθρο 14

Στην περίπτωση ε΄της παραγράφου 1 το Α΄10ήμερο του Σεπτεμβρίου το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες καταρτίζει πίνακες με κενές οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων προκειμένου να καλυφθούν με έκτακτες μεταθέσεις τον Οκτώβριο.

Σε αυτό να προστεθούν οι Αρχιφύλακες και οι Ανθυπαστυνόμοι.

Άρθρο 17

Στην παράγραφο 1 είμαστε κάθετα αντίθετοι.

Στην προσθήκη εδαφίου 4 β΄ σύμφωνα με το οποίο θα δίνεται η δυνατότητα παραβίασης του κώδικα και πλέον εντελών αναξιοκρατικά και απολύτως ρουσφετολογικά θα μπορεί κάποιος να διατίθεται σε τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Αξ/κων και στη συνέχεια στον τόπο του. Να απαλειφθεί εντελώς η συγκεκριμένη περίπτωση.

Άρθρο 18

Στην προσθήκη της παραγράφου 6 να προστεθεί η λέξη ενυπογράφως μετά την φράση κοινοποιούνται ( υποχρεωτικά και ενυπογράφως).

Άρθρο 19

Στην παράγραφο 2 εδάφιο η΄ για το αίτημα του Αστυνομικού απόσπαση για λόγους υγείας να δίδεται μέχρι τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) μήνες ακόμη.

Άρθρο 25

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κατάργηση της δαπάνης του Δημοσίου, στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις όπως αρχικά προβλεπόταν.

Ζητούμε να απαλειφθεί η συγκεκριμένη πρόταση ως εντελώς άδικη, εξοντωτική για τους νεοτοποθετηθέντες οι οποίοι πλέον δεν θα έχουν καμία οικονομική δυνατότητα προκειμένου να εγκατασταθούν και τιμωρία για οικογενειάρχες οι οποίοι θα κόβουν και το φαγητό των παιδιών τους προκειμένου να είναι εφικτή η μετακίνησή τους.

Να προστεθεί παράγραφος 4 η οποία θα προβλέπει τη δημιουργία Διοικητικών Οργάνων που θα επιμελούνται των μετακινήσεων, της διατροφής και της διαμονής των συναδέλφων σε αποστάσεις για εποχιακές ανάγκες ή αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Σε κάθε περιφέρεια να συσταθεί Διοικητικό όργανο με τη συμμετοχή δύο υπηρεσιακών παραγόντων και ενός αιρετού εκπροσώπου.

Τέλος σταθερό αιτημάτων της Ένωσής μας αποτελεί η κατάργηση του άρθρου 4 παρ. α΄ και β΄του Ν. 3686 / 2008 (βαθμολόγιο) που προβλέπει την ισομερή κατανομή στις μεταθέσεις προσωπικού ως παρακάρω:

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 100/2003 (ΦΕΚ 94/Α΄) για τις μεταθέσεις, το αστυνομικό προσωπικό κατανέμεται ως εξής :

α. Σε οργανικές θέσεις αστυφυλάκων κατανέμονται ισομερώς αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμοι που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα και

β. Σε οργανικές θέσεις ανθυπαστυνόμων – αρχιφυλάκων κατανέμονται ισομερώς αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμοι, υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ που κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου – αρχιφύλακα.

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο με τις τροποποιήσεις του παραπάνω Π.Δ. για αντιπαραβολή, πατήστε ΕΔΩ

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά