Παλαιότερες Ανακοινώσεις

17 Φεβρουαρίου 2011 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 27135/0092 από 16-02-2011 ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποσαφηνίζονται πλήρως οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του νέου συνταξιοδοτικού νόμου (Ν.3865/2010), που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, αναλύει τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων και τις αποτυπώνει σε τρείς μόνο σελίδες.

Ειδικότερα:

α. Άρθρο 20

Με τις διατάξεις του αναλυόμενου άρθρου ορίζεται ότι:

 • Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 ½ έτη) μέχρι την 31-12-2010, με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά περίπτωση, δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, ήτοι δε μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους και παραμένει ως έχει (πριν τη δημοσίευση του Ν.3865/2010) ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους.

 • Αυξάνονται για τους νέους και παλαιούς ασφαλισμένους, κλιμακωτά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ήτοι όσοι συμπλήρωσαν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας:

το 2011 απαιτούνται 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

το 2012 απαιτούνται 27 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

το 2013 απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

το 2014 απαιτούνται 30 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Για όσους συμπληρώσουν 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31-12-2014, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.

 • Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα έχουν νέο τρόπο υπολογισμού σύνταξης (άρθρα 3 και 4 του Ν.3865/2010) και θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε τα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Στον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται και οι παρακάτω χρόνοι υπηρεσίας:

Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Ν.2084/1992, Ν.3865/2010 και Π.Δ.169/2007.

Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία, ΕΚΑΜ, ΤΕΕΜ, κλπ.), με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ.169/2007, του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και σαφώς υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης για όσους κατετάγησαν μετά την 01-01-1983, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία αυτή.

 • Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο ΤΕΕΜ ή στην ΕΚΑΜ και εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 εικοσαετή (20ετή) πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι, όσοι από τα ανωτέρω στελέχη δεν συμπλήρωσαν μέχρι την 31-12-2010 εικοσαετή (20ετή) πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, ο διπλασιασμός του ως άνω χρόνου μπορεί να γίνει, μόνον, εφόσον συμπληρώσουν εικοσιπενταετή (25ετή) πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

β. Άρθρο 21

Με τις διατάξεις του αναλυόμενου άρθρου ορίζεται ότι:

 • Ο χρόνος των Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου γίνεται με πράξη από την αρμόδια Δ/νση του Γ.Λ.Κ. και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

 • Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑΜ, των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη, μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
 • Οι νέοι ασφαλισμένοι στρατιωτικοί (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά μετά την 01-01-1993) που έχουν την ιδιότητα του Ιατρού ή Μηχανικού, υπάγονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3865/2010, στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και προαιρετικά, κατόπιν επιλογής τους, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς που μπορούν να υπαχθούν λόγω της ιδιότητας τους (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω νόμου, για υγειονομική περίθαλψη υποχρεωτικά στον ΟΠΑΔ, ανεξαρτήτως της προαιρετικής ασφάλισης τους ή όχι στα προαναφερόμενα ειδικά Ταμεία.

γ. Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του αναλυόμενου άρθρου ορίζεται ότι:

 • Καταργείται για όσους στρατιωτικούς, γενικά (ανεξαρτήτως χρόνου κατάταξης), θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και μετά, η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, προκειμένου αυτοί να προσμετρήσουν στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους (θεμελιωτικά και προσαυξητικά στη σύνταξή τους), τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Ως χρόνος σπουδών, λογίζεται ο κατά περίπτωση χρόνος διάρκειας σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου και είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης.
 • Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και μέρους του συνολικού χρόνο που δικαιούται να αναγνωρίσει (σε μήνες).
 • Η αναγνωριστική πράξη της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο, αλλά δίνεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ζητήσει με νέα αίτησή του την αναγνώριση του επιπλέον χρόνου που επιθυμεί.
 • Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εισφοράς εξαγοράς από μέρους του ενδιαφερομένου, με ασφάλιστρο 6,67% , που υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του. Η σχέση από την οποία προκύπτει το ποσό της εν λόγω εισφοράς είναι:

Εισφορά εξαγοράς = (συντάξιμες αποδοχές) x 6,67% x αναγνωριζόμενους μήνες.

 • Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία), γίνεται από τους ίδιους με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου (σήμερα 46,00 €) και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή τους.

 • Προσαυξάνει, κατά τρία έτη, τη συντάξιμη υπηρεσία όσων κατετάγησαν μέχρι την 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του Ν.3865/2010, συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24 ½) από 01-01-2015 και μετά. Ο εν λόγω χρόνος λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη).
 • Η διαδικασία αναγνώρισης του ως άνω χρόνου (3ετία) γίνεται όπως και η αναγνώριση του χρόνου σπουδών.

δ. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα και άνευ άλλων προϋποθέσεων

 • Για τους άντρες και για τις γυναίκες στρατιωτικούς που έχουν τρία τουλάχιστον τέκνα, αυξάνεται από 01-01-2011 ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), ήτοι όσοι συμπλήρωσαν την 20ετία:

το 2011 απαιτούνται 21 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας / ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός έχει συμπληρωθεί).

το 2012 απαιτούνται 23 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας / ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός έχει συμπληρωθεί).

το 2013 απαιτούνται 25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας / ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός έχει συμπληρωθεί).

το 2014 απαιτούνται 30 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας / ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός έχει συμπληρωθεί).

 • Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον τέκνα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά