Παλαιότερες Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΑΣ.Υ.Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ»

  1. Στο άρθρο 1 ορίζεται ότι η Αστυνομική Ακαδημία ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εποπτεία της ασκείται από τους Υπουργούς Δημοσίας Τάξεως και Παιδείας – Θρησκευμάτων. Πρότασή μας είναι να δοθεί το εξεταζόμενο σχέδιο π.δ. στην αρμόδια Δ/νση του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές επισημάνσεις της (λόγω της αναμφισβήτητης εμπειρίας της) στη δομή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως ανήκουσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι τοποθετήσεις της σε δικές μας απορίες (ως Υπ. Δημοσίας Τάξεως). Εν συνεχεία, αφού υπάρξει ένας δεύτερος διευρυμένος κύκλος συζητήσεων να παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Ειδικότερα, μια σοβαρή (κατά την άποψή μας) επισήμανση που χρήζει τοποθέτησης εξ αρχής από την αρμόδια Δ/νση του Υπ. Παιδεία και Θρησκευμάτων είναι: ενώ η Αστυνομική Ακαδημία θα ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι Σχολές της (βλέπε άρθρο 7) θα δύνανται να ανήκουν άλλοτε στα ΑΕΙ (Σχολή Αξιωματικών), άλλοτε στην ανωτέρα βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σχολή Αστυφυλάκων) και άλλοτε πουθενά εκ των δύο προαναφερομένων κατηγοριών (Σχολή Δια βίου Μάθησης).
  1. Στο άρθρο 7 ορίζεται η διάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας και η ένταξη μιας εκάστης Σχολής στον έκαστο κύκλο Σπουδών εκ των τριών που θα υφίστανται (βλέπε άρθρο 27). Ειδικότερα, η Σχολή αξιωματικών (ορθά) εντάσσεται στον πρώτο κύκλο Σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ορθά) εντάσσεται στον δεύτερο (μεταπτυχιακές σπουδές) και τρίτο κύκλο Σπουδών (διδακτορικές σπουδές) και η Σχολή Αστυφυλάκων να παραμένει (κακώς) ΑΝΕΝΤΑΚΤΗ σε κάποιον από τους τρεις κύκλους Σπουδών που θα διαθέτει η Αστυνομική Ακαδημία. Πρότασή μας είναι ότι η Σχολή Αστυφυλάκων, ως όμοια με τα ΤΕΙ και ενταχθείσα στην ανωτέρα βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έπρεπε να εντάσσεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), διότι διαφορετικά αίρεται το αδιαμφισβήτητο στοιχείο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σίγουρα οι εν δυνάμει σπουδαστές της αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με τους λοιπούς μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απόκτηση τίτλου σπουδών (πτυχίο), μέσω της αποφοίτησής τους από τις προπτυχιακές σπουδές. Επιπροσθέτως, οι πτυχιούχοι της Σχολής Αστυφυλάκων (μη εντασσόμενοι κατά το σχέδιο του π.δ. στους αποφοίτους των προπτυχιακών σπουδών) δε δύνανται να εξελιχθούν περαιτέρω σε μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή δε θα μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές), είτε της Αστυνομικής Ακαδημίας είτε οποιουδήποτε άλλου ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, και συνεπώς να μην έχουν (για άλλη μια φορά) ίσα δικαιώματα στην περαιτέρω μόρφωσή τους, συγκριτικά πάντα με τους λοιπούς συμμαθητές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι συμμετείχαν στην Πανελλαδικές Εξετάσεις, έγινα κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών και εισήχθησαν σε σχολές για να αποκτήσουν κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο.

  1. Το άρθρο 10 και ειδικότερα η παρ. 1 ορίζει ότι οι Σχολές δύνανται να καταργούνται με προεδρικά διατάγματα κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 16 του άρθρου 38 του ν.4049/2014. Πρότασή μας είναι να αλλάξει αρχικώς ο προαναφερθείς νόμος και μόνο με νόμο να καταργούνται οι Σχολές (πρόταση που έλαβε χώρα από την Ένωσή μας προ και κατά τη διάρκεια ψήφισης του εν λόγω νόμου, αλλά δεν έγινε δεκτή) ή εναλλακτικώς να ορίζονται ρητώς στο εξεταζόμενο σχέδιο του π.δ. οι προϋποθέσεις που θα μπορεί να λάβει χώρα κάτι τέτοιο (κατάργηση Σχολών), καθότι η εκπαίδευση των αστυνομικών και ειδικότερα η εκπαίδευση της βάσης του Σώματος (απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων) δε θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να γίνουν έρμαια της εκάστοτε πολιτικής του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, όταν η κατάργηση μιας Σχολής μπορεί να θέσει σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών της Χώρας.
  1. Στο άρθρο 17 παρ. 3 ορίζεται ότι τα εξωτερικά μέλη ΔΕΠ να είναι κάτοχοι τουλάχιστον πτυχίου ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Πρότασή μας είναι τα εν λόγω μέλη να είναι τουλάχιστον κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που θα έχουν συνάφεια με τις παρεχόμενες από την Αστυνομική Ακαδημία σπουδές.

  1. Επίσης, στο άρθρο 17 παρ. 8 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4024/2011. Πρότασή μας είναι να λαμβάνουν αποζημίωση με βάση τα έσοδα της Ακαδημίας και σίγουρα να μην επιτρέπεται η έμμισθη συμμετοχή τους σε οιαδήποτε άλλο ΔΣ, Επιτροπές κ.λπ. εκτός και αν αρνηθούν τη αμοιβή τους από την Αστυνομική Ακαδημία.

  1. Στο άρθρο 23 ορίζεται ότι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Αστυνομικής Ακαδημίας θα φέρει το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυνόμου Α΄ και να είναι κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Πρότασή μας είναι να είναι υποχρεωτικά κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ο τίτλος να έχει άμεση συνάφεια με τα καθήκοντά του.

-Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ

Παρόμοια Άρθρα/Ανακοινώσεις

Σχόλια Άρθρου/Ανακοίνωσης

Επιστροφή στην κορυφή κουμπί
Κοντά
Κοντά